Третейське самоврядування

 

Відповідно до вимог Закону України „Про третейські суди” в постійно діючому третейському суді при Товарній біржі "УМТБ" запроваджено третейське самоврядування.

Вищім органом третейського самоврядування в Постійно діючому третейському суді є загальні збори третейських суддів, які проводяться не менш ніж один раз на рік. Загальні збори третейських суддів:

 • строком на три роки обирають Президію Третейського суду, вносять зміни до її складу;
 • обирають делегатів на Всеукраїнський з'їзд третейських суддів;
 • вносять пропозиції щодо удосконалення роботи Третейського суду, поліпшення його матеріально-технічного забезпечення;
 • розглядають звіти президії Третейського суду;
 • затверджують Положення про третейське самоврядування, вносять до нього зміни і доповнення;
 • вирішують інші питання суддівського самоврядування.

Постійно діючим органом третейського самоврядування є президія Постійно діючого третейського суду, яка обирається строком на три роки. Президія третейського суду:

 • представляє та захищає соціальні і професійні права та інтереси третейських суддів, а також Третейського суду;
 • здійснює методичну та видавничу роботу;
 • аналізує практику правозастосування Третейського суду;
 • розглядає заяву про відвід голові Третейського суду або колегії третейських суддів за його участю;
 • скликає Загальні збори, затверджує пропозиції до порядку денного Загальних зборів;
 • розглядає зауваження на протокол Загальних зборів;
 • попередньо розглядає проекти змін і доповнень до Положення про Третейський суд, Регламенту Третейського суду;
 • розробляє і схвалює правила і процедури Третейського суду, зміни і доповнення до них; вносить їх на розгляд Загальних зборів членів Товарної біржі "УМТБ";
 • розглядає кандидатури на посади третейських суддів, вносить свої пропозиції Загальним зборам членів Тованої біржі "УМТБ";
 • попередньо розглядає питання про дисциплінарну відповідальність третейських суддів, вносить свої пропозиції Загальним зборам членів Товарної біржі "УМТБ";
 • здійснює інші повноваження, визначені Загальними зборами.

Порядок діяльності органів третейського самоврядування в Постійно діючому третейському суді при Товарній біржі "УМТБ" регулюється Положенням про третейське самоврядування.

Третейські судді Постійно діючого третейського суду також беруть участь у загальнодержавній системі третейського самоврядування шляхом участі у Всеукраїнському з'їзді третейських суддів та обрання до Третейської палати України.

 

Третейський суд - недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому цим Законом, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин - Закон України "Про третейські суди".